Bibliografia


Edicions d’obres de Llull per col·leccions


separador llull

 

OBRES DE RAMON LLULL (ORL)

 • I. Llull, Ramon, Doctrina pueril, Libre del Orde de Cavalleria, Libre de Clerecia, Art de Confessió, ed. M. Obrador y Bennassar (Palma de Mallorca, 1906; facsímil: Palma, Miquel Font, 1986), xli + 475 pp.
 • II-VIII.  Llull, Ramon, Libre de contemplació en Déu, toms I-VII, ed. M. Obrador y Bennassar, Miquel Ferrà i Salvador Galmés (Palma de Mallorca, 1906-1914; facsímil: Palma, Miquel Font, 1987-1989).
 • IX.  Llull, Ramon, Libre de Blanquerna, ed. Salvador Galmés i Miquel Ferrà (Palma de Mallorca, 1914), xx + 512 pp.
 • X.  Llull, Ramon, Libre de Sancta Maria. Hores de Sancta Maria. Libre de Benedicta tu in mulieribus, ed. Salvador Galmés (Palma de Mallorca, 1915), xvii + 381 pp.
 • XI-XIII.  Llull, Ramon, Arbre de sciencia, toms I-III, ed. Salvador Galmés (Palma de Mallorca, 1917, 1923, 1926), xxi + LVI + 335, 451 i 521 pp.
 • XIV. Llull, Ramon, Proverbis de Ramon. Mil proverbis. Proverbis d'ensenyament, ed. Salvador Galmés (Palma de Mallorca, 1928), pp. xx + 404.
 • XV.  Llull, Ramon, Libre de demostracions, ed. Salvador Galmés (Palma de Mallorca, 1930), pp. xix + 608.
 • XVI.  Llull, Ramon, Art demostrativa. Regles introductòries. Taula general, ed. Salvador Galmés (Palma de Mallorca, 1932), pp. xii + 534.
 • XVII.  Llull, Ramon, Art amativa. Arbre de filosofia desiderat, ed. Salvador Galmés (Palma de Mallorca, 1933), xxiv + 514 pp.
 • XVIII.  Llull, Ramon, Libre d'intenció. Arbre de filosofia d'amor. Oracions e contemplacions del enteniment. Flors d'amors e flors d'entelligència. Oracions de Ramon, ed. Salvador Galmés (Palma de Mallorca, 1935), pp. xlii + 460.
 • XIX.  Llull, Ramon, Rims, tom I, ed. Salvador Galmés i Ramon d' Alòs-Moner (Palma de Mallorca, 1936), xlvi + 331 pp.
 • XX.  Llull, Ramon, Rims, tom II, ed. Salvador Galmés (Palma de Mallorca, 1938), xvi + 350 pp.
 • XXI.  Llull, Ramon, Libre de home. Libre de ànima racional. Libre dels àngels, ed. Miquel Tous Gayà i Rafel Ginard Bauçà (Palma de Mallorca, 1950), pp. xl + 380.

separador llull

 

NOVA EDICIÓ DE LES OBRES DE RAMON LLULL (NEORL)

 • Ramon Llull, Llibre de virtuts e de pecats, ed. Fernando Domínguez, “Nova Edició de les Obres de Ramon Llull” I (Palma de Mallorca: Patronat Ramon Llull, 1990 i 2008), xxxvi + 314 pp.
 • Ramon Llull, Llibre del gentil e dels tres savis, ed. Anthony Bonner, “Nova Edició de les Obres de Ramon Llull” II (Palma de Mallorca: Patronat Ramon Llull, 1993; 2a edició revisada: 2001), liv + 220 pp.
 • Ramon Llull, Llibre dels articles de la fe. Llibre què deu hom creure de Déu. Llibre contra Anticrist, ed. Antoni Joan Pons i Pons, Jordi Gayà Estelrich, Gret Schib Torra i Anthony Bonner, “Nova Edició de les Obres de Ramon Llull” III (Palma de Mallorca: Patronat Ramon Llull, 1996), 160 pp.
 • Ramon Llull, Lògica nova, ed. Antoni Bonner, “Nova Edició de les Obres de Ramon Llull” IV (Palma de Mallorca: Patronat Ramon Llull, 1998), liii + 186 pp.
 • Ramon Llull, Començaments de medicina. Tractat d'astronomia, ed. Lola Badia, “Nova Edició de les Obres de Ramon Llull” V (Palma de Mallorca: Patronat Ramon Llull, 2002), xxi+381 pp.
 • Ramon Llull, Començaments de filosofia, ed. Fernando Domínguez Reboiras; col. Eugènia Gisbert, “Nova Edició de les Obres de Ramon Llull” VI (Palma de Mallorca: Patronat Ramon Llull, 2003), xli + 194 pp.
 • Ramon Llull, Doctrina pueril, ed. Joan Santanach i Suñol, “Nova Edició de les Obres de Ramon Llull” VII (Palma de Mallorca: Patronat Ramon Llull, 2005), cxii + 305 pp.
 • Ramon Llull, Romanç d’Evast e Blaquerna, ed. Albert Soler i Joan Santanach, “Nova Edició de les Obres de Ramon Llull” VIII (Palma: Patronat Ramon Llull, 2009), 709 pp.
 • Ramon Llull, Llibre de l’és de Déu. Llibre de coneixença de Déu. Llibre de Déu, ed. Guillem A. Amengual, “Nova Edició de les Obres de Ramon Llull” IX (Palma: Patronat Ramon Llull, 2010), 189 pp.
 • Ramon Llull, Llibre de meravelles (llibres I-VII), vol. I, ed. Lola Badia (dir.), Xavier Bonillo, Eugènia Gisbert i Montserrat Lluch, “Nova Edició de les Obres de Ramon Llull” X (Palma: Patronat Ramon Llull, 2011), 280 pp.
 • Ramon Llull, Hores de nostra dona santa Maria. Desconhort de nostra Dona, ed. Simone Sari, “Nova Edició de les Obres de Ramon Llull” XI (Palma: Patronat Ramon Llull, 2012), 216 pp.
 • Ramon Llull, Llibre d’intenció, ed. Maribel Ripoll, “Nova Edició de les Obres de Ramon Llull” XII (Palma: Patronat Ramon Llull, 2014), 230 pp.
 • Ramon Llull, Llibre de meravelles (llibres VIII-X), vol. II, ed. Lola Badia (dir.), Xavier Bonillo, Eugènia Gisbert, Anna Fernàndez Clot i Montserrat Lluch, “Nova Edició de les Obres de Ramon Llull” XIII (Palma: Patronat Ramon Llull, 2015), 341 pp.

 

Selecció de cobertes

 


separador llull

 

EDITORIAL BARCINO. PUBLICACIONS LUL·LIANES

 

Els Nostres Clàssics (ENC)

 • 3. Ramon Llull, Poesies, a cura de Ramon d’Alòs-Moner, 175 pp., 1925. Segona edició, 1928. Reimpr., 1980.
 • 14. Ramon Llull, Llibre d’Amic e Amat. Llibre d’Ave Maria, a cura de Marçal Olivar i Salvador Galmés, 159 pp., 1927. Reimpr., 1980 i 1985.
 • 34, 38, 42 i 46-47. Ramon Llull, Libre de meravelles (4 vol.), a cura de Salvador Galmés, 1931-1934. Reimpr., 1982.
 • 50-51, 58-59, 74 i 75. Ramon Llull, Libre de Evast e Blanquerna (4 vol.), a cura de Salvador Galmés, Andreu Caimari i Rosalia Guilleumas, 1935-1954. Reimpr., 1981.
 • 104. Ramon Llull, Doctrina pueril, a cura de Gret Schib, 260 pp., 1972. Reimpr., 1987.
 • 117. Ramon Llull, Arbre de filosofia d’amor, a cura de Gret Schib, 188 pp., 1980.
 • 127. Ramon Llull, Llibre de l’orde de cavalleria, a cura d’Albert Soler i Llopart, 245 pp., 1988.
 • B 13. Ramon Llull, Llibre d’amic i amat, edició crítica d’Albert Soler i Llopart, 310 pp., 1995 i 2012.

 

Selecció de cobertes

 


separador llull

 

Biblioteca Barcino

 • 5. Ramon Llull, Llibre de contemplació. Antologia, a cura de Josep E. Rubio, 2008.

 • 8. Ramon Llull, Vida de mestre Ramon, a cura d’Anthony Bonner, 2013.

 

Selecció de cobertes

 


separador llull

 

OBRES FORA DE COL·LECCIÓ

 • Ramon Llull, Obres essencials, 2 vols., Barcelona, Selecta, 1957 (Biblioteca Perenne).
  Obres selectes de Ramon Llull, 2 vols., a cura d’Antoni Bonner, Palma, Editorial Moll, 1989 (Els Treballs i els Dies, 31-32).
 • Ramon Llull, Ars brevis. Barcelona, Posa i Bru, 1481, presentació d’Anthony Bonner, “Ex-Libris” 1, Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2009, 80 pp.

 

Selecció de cobertes

 


separador llull

 

RAIMUNDI LULLI OPERA LATINA (ROL)

 • Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus I, 213-239, Opera Messanensia, ed. Johannes Stöhr, (Palma de Mallorca, 1959), x + 503 pp.
 • Raimundi Lulli Opera latina, Tomus II, 240-250, Opera Messanensia; 251-280, Opera Tuniciana, ed. Johannes Stöhr, (Palma de Mallorca, 1960), 568 pp.
 • Raimundi Lulli Opera Latina, Tomi III-IV, 118, Liber de praedicatione, ed. Abraham Soria Flores, (Palma de Mallorca, 1961-3), xx + 407, xvi + 649 pp.
 • Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus V, 154-155, opera Parisiensia anno MCCCIX composita, ed. Helmut Riedlinger, (Palma de Mallorca, 1967), xv + 617 pp.
 • Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus VI, 156-167, Parisiis anno MCCCX composita, ed. Helmut Riedlinger, “Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis” XXXIII (Turnhout: Brepols, 1978), xiv + 522 pp.
 • Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus VII, 168-177, Parisiis anno MCCCXI composita, ed. Hermogenes Harada, “Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis” XXXII (Turnhout: Brepols, 1975), xii + 358 pp.
 • Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus VIII, 178-189, Parisiis anno MCCCXI composita, ed. Hermogenes Harada, “Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis” XXXIV (Turnhout: Brepols, 1980), xii + 342 pp.
 • Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus IX, 120-122, in Monte Pessulano anno MCCCV composita, ed. Alois Madre, “Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis” XXXV (Turnhout: Brepols, 1981), xxxviii + 328 pp.
 • Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus X, 114-117, 119, in Monte Pessulano anno MCCCIV composita, ed. Louis Sala-Molins, “Corpus Christianorum, Continuatio Medaevalis” XXXVI (Turnhout: Brepols, 1982), xxviii + 420 pp.
 • Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XI, 135-141, in Monte Pessulano annis MCCCVIII-MCCCIX composita, ed. Charles Lohr, “Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis” XXXVII (Turnhout: Brepols, 1983), xxii + 384 pp.
 • Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XII, 123-127, Barcinone, in Monte Pessulano, Pisis annis MCCCV-MCCCVIII composita, ed. Alois Madre, “Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis” XXXVIII (Turnhout: Brepols, 1984), xlvii + 396 pp.
 • Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XIII, 134, Ars compendiosa Dei, in Monte Pessulano anno MCCCVIII composita, ed. Manuel Bauzà Ochogavía, “Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis” XXXIX (Turnhout: Brepols, 1985), xx + 339 pp.
 • Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XIV, 128, Ars Generalis Ultima, MCCCV-MCCCVIII, Lugduni anno MCCCV incepta, Pisis anno MCCCVIII ad finem perducta, ed. Alois Madre, “Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis” LXXV (Turnhout: Brepols, 1986), xxxviii + 535 pp.
 • Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XV, 201-207, Summa Sermonum in Civitate Maioricensi annis MCCCXII-MCCCXIII composita, ed. Fernando Domínguez i Abraham Soria Flores, “Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis” LXXVI (Turnhout: Brepols, 1987), cxv + 484 pp.
 • Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XVI, 190-200, Opera Viennae Allobrogum, in Monte Pessulano et in civitate Maioricensi annis MCCCXI-MCCCXII composita, ed. Antoni Oliver, Michel Senellart i Fernando Domínguez, “Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis” LXXVIII (Turnhout: Brepols, 1988), xxxii + 406 pp.
 • Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XVII, 76-81, Opera Parisiis annis MCCXCVII-MCCXCIX composita, ed. Michela Pereira i Theodor Pindl-Büchel, “Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis” LXXIX (Turnhout: Brepols, 1989), xlvi + 462 pp.
 • Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XVIII, 208-212, in Civitate Maioricensi anno MCCCXIII composita, ed. Abraham Soria Flores, Fernando Domínguez i Michel Senellart, “Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis” LXXX (Turnhout: Brepols, 1991), xxxii + 274 pp.
 • Raimundi Lulli Opera latina, Tomus XX, 106-113, in Monte Pessulano et Ianuae annis MCCCIII-MCCCIV composita, ed. Jordi Gayà Estelrich, “Corpus Cristianorum, Continuatio Mediaevalis” CXIII (Turnhout: Brepols, 1995), lxxviii + 494 pp.
 • Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XXI, 92-95, in civitate maioricensis anno MCCC composita, ed. Fernando Domínguez Reboiras, “Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis” CXII (Turnhout: Brepols, 2000), xxxvii + 424 pp.
 • Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XXII, 130-133, in Monte Pessulano et Pisis anno 1308 composita, ed. Alois Madre, “Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis” CXIV (Turnhout: Brepols, 1998), xxiv + 367 pp.
 • Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XXIII, 101-105, Ianuae et in Monte Pessulano Anno 1303 composita, ed. Walter Euler, “Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis” CXV (Turnholt: Brepols, 1998), xxv + 291 pp.
 • Raimundi Lulli Opera latina, Tomi XXIV-XXVI, 65, Arbor scientiae. Romae in festo sancti Michaelis archangeli anno MCCXCV incepta, in ipsa urbe Kalendis Aprilibus anni MCCXCVI ad finem perducta, ed. Pere Villalba Varneda, “Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis” CLXXX A-C (Turnhout: Brepols, 2000), 188* + 1434 pp.
 • Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XXVII, 53, Tabula generalis, in mari in portu Tunicii in medio septembris anno MCCXCIII incepta, et in civitate Neapolis in octavis Epiphaniae anno MCCXCIV ad finem perducta, ed. Viola Tenge-Wolf, “Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis” CLXXXI (Turnhout: Brepols, 2002), 204* + 262 pp.
 • Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XXVIII, 49-52, Liber de sancta Maria in Monte Pessulano anno MCCXC conscriptus, cui Liber de passagio Romae anno MCCXCII compositus necnon brevis notitia operum aliorum incerto tempore ac loco perfectorum adnectuntur, ed. Blanca Garí i Fernando Domínguez Reboiras, “Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis” CLXXXII (Turnhout: Brepols, 2003), xxiv + 365 pp.
 • Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XXIX, 46-48, Ars amativa boni et Quaestiones quas quaesivit quidam frater minor, ed. Marta M.M. Romano i Francesco Santi, “Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis” CLXXXIII (Turnhout: Brepols, 2004), xxix + 518 pp.
 • Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XXX, 97-100, in Cypro, Alleas in Cilicia deque transmarinis veniente annis MCCCI-MCCCII compilata, ed. Jaume Medina, “Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis” CLXXXIV (Turnhout: Brepols, 2005), xli + 244 pp.
 • Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XXXI, 12-15. Quattuor Libri Principiorum, ed. María Asunción Sánchez Manzano, “Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis” CLXXXV (Turnhout: Brepols, 2007), xlviii + 576 pp.
 • Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XXXII, 27. Ars demonstrativa, ed. Josep Enric Rubio Albarracín, “Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis” CCXIII (Turnhout: Brepols, 2007), lxxx + 343 pp.
 • Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XXXIII, 7-9. De doctrina puerili et Orationes et contemplationes intellectus, ed. Jaume Medina, “Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis” CCXV (Turnhout: Brepols, 2010), xx + 620 pp.
 • Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XXXIV, 61-63. Annis 1294-1295 composita, ed. Carla Compagno i Ulli Roth, "Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis" 246 (Turnhout: Brepols, 2011), xvii + 366 pp.
 • Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XXXV, 54-60. Annis 1294-1296 composita, ed. Coralba Colomba i Viola Tenge-Wolf, "Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis" 248 (Turnhout: Brepols, 2014), xlvii + 450 pp.
 • Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XXXVII, 44. Ars inventiva veritatis, ed. Jorge Uscatescu Barrón, "Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis" 265 (Turnhout: Brepols, 2014), cxxii + 513 pp.

 


separador llull

 

TRADUCCIÓ DE L’OBRA LLATINA DE RAMON LLULL (TOLRL)

 • Ramon Llull, Retòrica nova, a cura de Josep Batalla, Lluís Cabré i Marcel Ortín, amb una presentació de la col·lecció per Anthony Bonner i una introducció a l’Art per Robert Pring-Mill, Turnhout - Santa Coloma de Queralt, Brepols - Obrador Edèndum, 2006.

 • Ramon Llull, El fantàstic. Llibre de la ciutat del món, a cura de Lola Badia, Turnhout - Santa Coloma de Queralt, Brepols - Obrador Edèndum, 2008.

 • Ramon Llull, Disputa entre la fe i l’enteniment, a cura de Josep Batalla i Alexander Fidora, Turnhout - Santa Coloma de Queralt, Brepols - Obrador Edèndum, 2011.

 

Selecció de cobertes

 


separador llull

 

Actualitzat per última vegada:

Dimecres, 23 Desembre 2015